Informatik, GR (A), Wikipedia – Författande, trovärdighet och teknik, 7,5 hp

 

Informatics, BA (A), Wikipedia – Authoring, reliability and technology, 7.5 ECTS credits

 

Allmänna data om kursen (GD)

 

Kurskod                           IK059G

Ämne                                Informatik

Nivå                                   Gr

Progression                                           A

Högskolepoäng               7,5 hp

Utbildningsområde       Teknik 100%

Ansvarig institution      ITM

Giltig fr.o.m.                    2009-(06)09-01

 

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall kunna skapa, redigera och administrera wikis. Olika användares användning och förhållningssätt till wikis och Wikipedia behandlas. Dessutom ingår diskussion av kritik mot Wikipedia och aktuell forskning inom området.

Lärandemål

Efter kursen ska kursdeltagaren kunna:

-         skapa och redigera svenska och engelska wikipediaartiklar av god kvalitet, med källhänvisningar, tabeller, illustrationer och mallar.

-         diskutera vad som är ett rimligt källkritiskt förhållningssätt till wikiuppslagsverk som referens

-         redogöra för vanlig kritik av Wikipedias tillförlitlighet och diskutera hur tillförlitlighetsproblemen kan motverkas

-         vara administratör för Wikipedia såväl som en egen wikimotor

 

Innehåll

-         Wiki-terminologi

-         Wikipedias policys

-         Författande

-         Trovärdighet, källkritik och samhällsbetydelse

-         Teknik, administration och tekniska utvecklingstrender

 

 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

 

Urvalsregler

Urval till kursen sker enligt Högskoleförordningen och Mittuniversitetets antagningsordning (standardtext).

 

Undervisning

Kursen ges i distansform över Internet, och har inga fysiska sammankomster.

 

Examination

Avsnitt 1: Översikt och redigering, 1,5 hp. Betyg: U eller G.

 

Avsnitt 2: Trovärdighet och samhällsbetydelse, 1,5 hp. Betyg: U eller G.

 

Avsnitt 3: Teknik och administration, 1,5 hp. Betyg: U eller G.


Fördjupningsdel, 3 hp. Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F där A-E är Godkänt och Fx och F är underkänt.

 

Betyg (GD)

På hela kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F där A till E är godkänt, Fx och F är underkänt.

 

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier

 

Litteratur

Obligatorisk litteratur:

-           Lennart Guldbrandsson, ”Så fungerar Wikipedia”, September 2008. Kan beställas via http://www.vulkan.se.

 

Litteraturkommentar: Wikipedias och MediaWikis dokumentation (finns på nätet)

 

 

Material som utdelas och/eller säljs genom institutionen tillkommer.

 

 

Referenslitteratur:

- John Broughton, Wikipedia – the missing manual, 2008.